بنفشه
هستی
الهه
نیلوفر
و …
دونه دونه آدم‌هایی که میشناسیم‌شون، بعضا باهاشون هر روز حرف میزنیم، نوشته‌هاشون رو میخونیم، دوست‌هامون، عزیزهامون رو میگیرن و غم و ترس و خشمه که داره روی هم تلنبار میشه.
بازداشت رئوفه بعد از بنفشه برای من بیش از حد ممکن سنگین بود.

بازداشت رئوفه بعد از بنفشه برای من بیش از حد ممکن سنگین بود.

Post navigation