از «دخترم مریضه»
رسیدیم به «بچه‌مو میخوام!»
ما، بین عزاهایی که بر سرمان ریختید سرگردان و حیران و بی‌پناه…
از کردستان تا تهران،
ستم دیدیم و کشیدیم و شما نظاره‌گر بودید و ماندید.

ستم دیدیم و کشیدیم و شما نظاره‌گر بودید و ماندید.

Post navigation